فرز سنگبری ساختمانی

‎ریال9
بدون مالیات

فرز سنگبری ساختمانی

تعداد

 

سیاست امنیتی (ویرایش با ماژول اطمینان مشتری)

 

سیاست ارسال (ویرایش با ماژول اعتماد مشتری)

 

سیاست بازگشت (ویرایش با ماژول اطمینان مشتری)

دستگاه برش سنگ FMG محصولی جدیدوابتکارنودرخدمت صنعت کشوروصنایع تولیدسنگهای ساختمانی میباشد

این دستگاه درابعادمختلفی ساخته میشودتاکاربرتوانایی اجراایده های خود رابرروی سنگ داشته باشد

میزکاروبرش این دستگاه 150و200سانت میباشد که باتوجه به آزادبودن دوسرمیزدستگاه میتواند سنگهای بزرگترازاندازه تعریف شده برای دستگاه رانیزبرش بزند

این دستگاه به نحوی طراحی شده است تابتواند ابزارهای الکتروپلیت(ابزارسنگ)راباپهناهایی مختلف رابرروی دستگاه نصب کردوسنگهای موردنظرراابزارزد

ازدیگرمزایای این دستگاه میتوان به نصب دیسک سنگبری به اندازه قطر30سانتی اشاره کرد

یکی دیگرازامکانات این دستگاه گردش 45درجه  گلویی دستگاه(فارسی کردن سنگ)میباشدکه کاربررادرجهت شکل دادن به سنگ کمک میکند

ازدیگرمزایای این دستگاه تابلوبرق مخصوص میباشدکه این امکان را به اپراتورمیدهدتابابرق تک فازخانگی بتواند بدون هیچ مشکلی وباآمپرپایین ومصرف برق اندک بهترین کارایی راداشته باشد

درتعدادی ازاین نوع دستگاه بنابه درخواست مشتری وکارهای اجرایی محورحرکتی دیسک ازجمله حرکت عمودی وحرکت افق مجهزبه گیربکس برقی شده است تاکاربرقدرت مانوربیشتری برروی سنگ داشته باشد

ازجمله محسنات برقی شدن محورها سرعت عمل بالای کاربرمیباشدش

demo_19
300 قلم

مرجع خاص